schéma PAIPS_waifu2x_photo_noise1_tta_1_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1_waifu2x_photo_noise2_scale_tta_1